Składowisko balastu wraz z zapleczem techniczno – socjalnym zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Zamiejskiej 1.

 

Znajduje się ono w południowo -zachodniej części miasta, około 15 km od jego centrum. Składowisko przeznaczone było do przyjmowania balastu powstałego w wyniku wysortowania surowców wtórnych z odpadów komunalnych zmieszanych. Roczna ilość przyjmowanych odpadów wynosiła maksymalnie 56 000 Mg. Kod przyjmowanych odpadów – 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

 

Na składowisku balastu nie zostały wydzielone miejsca do składowania odpadów niebezpiecznych z uwagi na fakt, iż założenia technologiczno-techniczne nie uwzględniały składowania odpadów niebezpiecznych w jego obszarze.

 

Powierzchnia składowiska składa się z 1 kwatery o powierzchni całkowitej ok. 93048 m2. Kwatera składowiska posiada zabudowany systemem ujmowania i odprowadzania odcieków oraz gazu składowiskowego oraz w instalację do odsysania i spalania biogazu w tzw. pochodni. Z uwagi na warunki hydrogeologiczne oraz bilans mas ziemnych, składowisko zaprojektowano i wykonano jako podpoziomowo-nadpoziomowe. Maksymalna wysokość składowania ponad koronę obwałowania wynosi 19,5m tj. rzędna 196,00 mnpt. Składowisko wyposażone jest w podwójny system uszczelnienia dna i skarp, składający się z warstwy gruntu mineralnego (ił beidelitowy) i geomembrany PEHD o grubości 2,0 mm. Geomembrana została zabezpieczona geowłókniną.

 

Do chwili obecnej na składowisko zostało przyjętych 1 223 626,55 Mg odpadów. Ze względu na zmianę przepisów, na składowisko obecnie trafiają odpady mineralne pochodzące z sortowania odpadów selektywnie zbieranych oraz odpady z materiałów budowlanych w postaci gruzów, które są wykorzystywane jako materiał eksploatacyjny do budowy dróg technologicznych oraz formowania czaszy zamykającej składowisko.