Od 1 sierpnia 2018 roku do 30 lipca 2019 r. realizujemy projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi pt.:
„Program Edukacyjno Ekologiczny pod nazwą:

Segregujemy odpady, codziennie!

Promocja ścieżki ekologicznej dla mieszkańców województwa łódzkiego”.

Zadanie zakłada promocję oraz dalszy rozwój edukacyjnej ścieżki ekologicznej znajdującej się na terenie miejskiej sortowni odpadów, przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi. Realizowany projekt został uzupełniony o pawilon biurowy, w którym odbywają się warsztaty, które dotychczas były przeprowadzane w namiocie oraz na terenie placówek zewnętrznych.

Dodatkowo zajęcia zostały rozszerzone merytorycznie, poprzez:

Projekt obejmuje m.in.

Przestrzenna ścieżka, wyposażona w tablice dydaktyczne i interaktywne ma na celu kształtowanie nawyków proekologicznych, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, szerzenie kultury prawidłowej segregacji odpadów wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Adresaci projektu mają okazję zapoznać się z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki przeniesieniu ścieżki do pawilonu biurowego ma ona obecnie charakter całoroczny.

NASI PARTNERZY WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.