Kody odpadów

 

do Sortowni MPO Łódź Sp. z o.o., ul. Zamiejska 1

L.p.

KOD

Rodzaje odpadów

1.

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych (nici,przędza)

2.

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych (odpady krawieckie)

3.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

4.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych (styropian opakowaniowy)

5.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych ( czyste)

6.

15 01 03

Opakowania z drewna

7.

15 01 04

Opakowania z metali

8.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

9.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

10.

15 01 07

Opakowania ze szkła

11.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

12.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

13.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

14.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16.

16 01 03

Zużyte opony (osobowe)

17.

16 01 03

Zużyte opony (dostawcze i ciężarowe)

18.

16 01 07*

Filtry olejowe

19.

16 01 17

Metale żelazne

20.

16 01 18

Metale nieżelazne

21.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

22.

16 01 20

Szkło

23.

16 01 22

Inne niewymienione elementy

24.

16 01 99

Inne niewymienione odpady

25.

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

26.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

27.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

28.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (tonery)

29.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

30.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80