W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO): Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

ADMINISTRATOR DANYCHAdministratorem Państwa danych osobowych jest:        MPO Łódź Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź NIP: 726-00-19-767 REGON: 470797081 071821 tel.42 616 04 14, fax. 42 616 07 51 e-mail: sekretariat@mpolodz.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHW przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kierować korespondencję elektronicznie poprzez adres email: kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNAPani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań promocyjnych i udziału w warsztatach ekologicznych dot. selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO);
 ODBIORCY DANYCHOdbiorcami danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora,podmioty, z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia, organy władzy publicznej lub podmioty wykonujący zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWAW związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do przenoszenia danych;prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Realizacja poszczególnych prawa uzależniona jest od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie jest możliwa realizacja prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCHPani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIEW trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych ucznia nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
OKRES ARCHIWIZACJIPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  do momentu odwołania zgody.