Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest MPO Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź. Skontaktować się z administratorem można telefonicznie pod numerem telefonu: +048 (42) 616-04-14, fax: +048 (42) 616-07-51, pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, kierując korespondencję na adres siedziby lub elektronicznie poprzez adres email: sekretariat@mpolodz.pl.
 2. rodo@mpolodz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu:
 4. kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 5. użytkowania strony internetowej http://www.mpolodz.pl/ oraz użycia innych form świadczonych drogą elektroniczną w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora wyrażającego się w zapewnieniu komunikacji elektronicznej telefonicznej, prawidłowego korzystania ze strony internetowej,
  w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez Administratora statystyki oglądalności strony www poprzez przetwarzanie danych adresu elektronicznego, tj. nr IP, plików cookies oraz rodzaju urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisami,
 6. zamieszczenie na stronie http://www.mpolodz.pl/  wtyczki przekierowującej do prowadzonej przez administratora strony na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com, a w związku z tym w przypadku korzystania z podanej strony (poprzez wtyczkę), Pani/Pana dane osobowe takie jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki użytkownika mogą zostać przekazywane do wskazanego wyżej serwisu.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie:
 • niezbędnym do wykonania ustawowych praw i obowiązków administratora danych, do zapewnienia ochrony prawnej w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • niezbędnym do skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji.
 • Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu.
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu tj. skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji.
 • Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. ochrony danych  osobowych
  w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza w/w przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 • MPO Łódź Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na MPO Łódź Sp. z o.o. na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
  W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.