W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

przy ul. Zamiejskiej 1

można za darmo oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu, ale nie zwykłe odpady komunalne.

PSZOK przy ul. Zamiejskiej 1 jest otwarty od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

pon., śr., czw., pt.: 7:00 – 18:00
wtorek: 7:00 – 20:00
sobota: 7:00 14:30

 

BIURO SORTOWNI

pn. – pt. 7:00 – 15:00

tel. 663 353 196

sortownia@mpolodz.pl

PSZOK

tel. 663 353 190

Od 1 października 2020 roku wprowadziliśmy w PSZOK możliwość płatności bezgotówkowej. W związku z trwającą pandemią SARS- COV-2 prosimy o regulowanie płatności kartą, a nie gotówką.

Pobierz teraz

Zasady przyjmowania tych odpadów:

1. Odpady będą dostarczane przez mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK mieszczącego się przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi (na terenie Sortowni Odpadów) transportem własnym dostarczającego.

2. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców miasta Łodzi odpadów z gospodarstw domowych selektywnie gromadzonych.

3. Wszystkie dostarczone odpady zawarte w pkt. 4 zostaną przyjęte bezpłatnie.

4. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:


5. Ilość oraz rodzaj dostarczonych odpadów przez klienta nie może świadczyć o dostarczaniu odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, jej likwidacji itp.

6. Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.

7. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

8. Dostarczone odpady musza być posortowane rodzajowo wg punktu 4 niniejszego Regulaminu.

9. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:


Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu,

jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu,


1. Przyjęte odpady, po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości, zostaną zagospodarowane wg obowiązujących przepisów prawnych.

2. Działalność PSZOK prowadzona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 z wyjątkiem wtorku 7:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 7:00-13:00. 

3. Zakazuje się wstępu klientów na teren sortowni poza wyznaczony obszar.

4. Wszystkie przyjęte odpady muszą być magazynowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Decyzji w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.12.2020r.  

5. Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do stosowania Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r. (Dz.U.2021.779 z późniejszymi zmianami)  w zakresie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia tej działalności.

Pobierz teraz