Regulamin organizacji warsztatów/wycieczek
grup zorganizowanych na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi
przez Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.


I. Ogólne zasady organizowania wycieczek na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi:
1. Wycieczki zorganizowane odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz.
8.30-14.00. W porozumieniu z Organizatorem wycieczki mogą odbywać się w weekendy.
Uczestnikiem wycieczki może być każda osoba, która ukończyła 5 rok życia.
2. Czas trwania:
- 1h zajęcia w pawilonie (prezentacja, dyskusja, praca własna uczestników)
- 1,5h zajęcia w pawilonie + wycieczka po Sortowni
3. Trasy wycieczek dla poszczególnych grup po Sortowni Odpadów Komunalnych ustala Dyrektor
lub osoba przez niego upoważniona.
4. Pawilon edukacyjny został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo
i komfort uczestników oraz wyposażony jest w tym celu w odpowiednie instalacje:
m.in. wentylację, klimatyzację, ogrzewanie oraz architektoniczne elementy zabezpieczające:
m.in. balustrady, okna szklone szkłem bezpiecznym.
5. Zastrzega się, że Sortownia Odpadów Komunalnych, jest częścią przedsiębiorstwa komunalnego,
zajmującego się odbiorem i segregacją odpadów, na terenie którego występują następujące
zagrożenia:
a. kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym
chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie
materiału biologicznego,
b. potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, schody, progi),
c. uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
d. wysokie natężenie hałasu,
e. pyły.
6. Cały teren obiektu Sortowni odpadów, jest monitorowany.
7. Na terenie Sortowni obowiązuje zakaz fotografowania, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych
przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.
8. Organizator wycieczek i zajęć edukacyjnych zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania,
o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników wycieczki.
II. Zgłaszanie grup zorganizowanych:
1. Chętni uczestnicy na wycieczkę/zajęcia edukacyjne w Sortowni Odpadów Komunalnych,
dokonują zgłoszenia, wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej
www.mpolodz.pl w zakładce „Edukacja” stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, przy
czym:
a. Zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób oraz nazwę instytucji
zgłaszającej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Opiekuna wycieczki;
b. Termin zwiedzania zostanie określony przez Organizatora, który dokona potwierdzenia
i poinformuje Uczestnika o wyznaczonym terminie planowanej wycieczki;
c. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja przez osobę
dokonującą zgłoszenia warunków niniejszego Regulaminu wraz załącznikami, oraz wyrażenie
zgody przez Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych na stronie
internetowej MPO - Łódź, za pomocą której dokonuje się zgłoszenia.
2. Liczebność jednej grupy zorganizowanej nie może przekroczyć:a. 25 osób w przypadku zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych (przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjum i średnie);
b. 20 osób w przypadku zorganizowanych grup studenckich;
c. 30 osób w przypadku grup branżowych.
3. Opiekun grupy we własnym zakresie zapewnia dowóz uczestników do Sortowni Odpadów
Komunalnych w Łodzi.
4. Przed rozpoczęciem zwiedzania Opiekun wycieczki wraz z grupą zbiera się na parkingu przed
terenem Zakładu, następnie informuje pracownika Ochrony lub bezpośrednio zgłasza się
do Przewodnika z podpisanym zgłoszeniem uczestnictwa.
III. Zasady poruszania się grup zorganizowanych po terenie Sortowni Odpadów Komunalnych
w Łodzi:
1. Wszystkie grupy przed wejściem na teren Sortowni powinny zapoznać się z Zasadami BHP
i p.poż., które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Przewodnik przed wejściem na obiekt zapoznaje uczestników z trasą zwiedzania oraz zasadami
poruszania się po terenie Zakładu.
3. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie zostaną wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze.
4. Uczestnicy wycieczek oraz opiekunowie nie mogą samowolnie oddalać się od Przewodnika.
5. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na poruszające się
maszyny i urządzenia (maszyny jezdne, taśmociągi, wciągarki itp.).
6. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na piktogramy
i stosować się do nich (drogi ewakuacji itp.)
7. Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy zwracają wypożyczony sprzęt. Za zniszczenie lub utratę
wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Opiekun wycieczki.
8. Podczas zajęć edukacyjnych odbywających się zarówno na terenie Sortowni, jak i w pawilonie,
za odpowiednie zachowanie Uczestników odpowiada Opiekun.
9. Za zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu (kamizelki) odpowiedzialność ponosi Uczestnik
wycieczki.
VI. Zasady odpowiedzialności obowiązujące na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi:
1. Przewodnik wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej
uczestnikom.
2. Opiekun osoby niepełnoletniej obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę
osobę, choćby nieumyślnie.
3. Nadzór Opiekuna nad grupami przedszkolnymi i szkolnymi musi być ciągły.
4. W sytuacji, gdy zachowanie uczestników grup przedszkolnych lub szkolnych narusza
obowiązujące zasady – lub stwarza niebezpieczeństwo ich naruszenia – Przewodnik/Prowadzący
zajęcia ma prawo je przerwać, a nawet zakończyć. Środki zapobiegawcze, jakie opiekun winien
zastosować powinny odpowiadać konkretnym okolicznościom (wiek uczniów, stopień
zdyscyplinowania, liczba uczestników, rodzaj zajęć, sytuacja, itp.).
5. Za bezpieczeństwo, zachowanie uczestników, przestrzeganie obowiązujących przepisów
regulaminu wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz uczestników powyżej 18 roku życia
przebywających na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi, pełną odpowiedzialność
na zasadzie ryzyka ponosi Opiekun wycieczki.
6. Uczestnikom wycieczek:
a. nie wolno dotykać żadnych maszyn i urządzeń,
b. nie wolno dotykać odpadów,
c. nie wolno spożywać posiłków poza miejscami wskazami przez Organizatorad. na terenie Sortowni zabrania się używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu,
e. zabrania się samowolnego oddalania się od grupy,
f. zabrania się wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu Sortowni,
g. zabrania się przebywania na terenie Sortowni po spożyciu alkoholu lub pod wpływem
środków odurzających,
h. nie wolno wchodzić na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu,
i. osoby uczulone na ukąszenia owadów, mające lęk wysokości, mające nadwrażliwość
na nieprzyjemne zapachy, a także posiadające rany lub zmiany skórne, powinny
poinformować o tym opiekuna grupy i Przewodnika przed rozpoczęciem zwiedzania oraz
rozważyć możliwość zrezygnowania z wejścia na teren Sortowni.
7. Od uczestników wycieczki wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności:
a. długich spodni,
b. zakrytego, płaskiego obuwia
8. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu może doprowadzić do natychmiastowego
zakończenia wycieczki.

Regulamin do pobrania:

Pobierz teraz