ZP/6/2021 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku lub unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE